Privacyverklaring Social Pact

Social Pact respecteert je privacy. We verwerken jouw persoonsgegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Stichting Venzo, KvK: 52808866, statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudend op Bijlmerdreef 95-97, 1102 BP Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens door het Social Pact.

Wat zijn ‘persoonsgegevens’?

Dit zijn alle gegevens die te herleiden zijn tot een natuurlijk persoon. Hiermee worden alle gegevens bedoeld die direct dan wel indirect iets (kunnen) zeggen over jou als individu.

Dit zijn bijvoorbeeld gegevens als jouw telefoonnummer, IP-adres, e-mail, naam en adres.

Wat bedoelen wij met ‘verwerken’?

Dit betreffen alle mogelijke handelingen die met betrekking tot persoonsgegevens kunnen worden uitgevoerd. Denk hierbij aan het: bewaren, verzamelen, inzien, verzenden of vernietigen van jouw gegevens.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens hoofdzakelijk om jouw deelname aan de ZOzoom-sessie van jouw keuze te bevestigen en je hiervoor uit te nodigen.

Daarnaast verwerken wij jouw persoonsgegevens:

Social Pact kan bij de uitvoering van haar dienstverlening en andere bedrijfsactiviteiten derden inschakelen. Denk hierbij aan o.a. de andere partners van de alliantie van het Masterplan.

Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten en bedrijfsactiviteiten jouw gegevens verwerken, sluit Social Pact verwerkingsovereenkomsten af, waarin technische en organisatorische maatregelen zijn opgenomen om o.a. te verzekeren dat jouw gegevens goed beveiligd zijn en niet gebruikt worden voor andere doeleinden.

Recht van verzet

Indien je het niet op prijs stelt dat wij informatie over ontwikkelingen omtrent de ZOzoom-sessie en/of het Masterplan Zuidoost sturen, dan kun je ons een e-mail sturen via info@socialpact.nu onder vermelding van: ‘Recht van verzet’.

Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

Social Pact bewaart je persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de realisering van de doeleinden waarvoor je gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard, is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen, maar persoonsgegevens worden niet langer dan 7 jaar bewaard.

Beveiliging

Social Pact heeft adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerkingen. Denk hierbij aan een informatiebeveiligingsbeleid, spamfilters, virusscanners, training van onze medewerkers, beveiligde servers en fysieke beveiliging van ruimtes waar (persoons)gegevens zijn opgeslagen.

Jouw Privacyrechten

Je hebt het recht om:

Hoe maak ik gebruik van bovenstaande rechten?

Stuur je verzoek naar: info@socialpact.nu. Voordat we je verzoek in behandeling kunnen nemen, moeten we allereerst controleren of je bent wie zegt dat je bent. Zo voorkomen wij dat kwaadwillende misbruik (kunnen) maken van jouw gegevens.

Het verzoek dient daarom minimaal de volgende gegevens te bevatten:

je volledige naam

postcode + huisnummer

Wij reageren binnen één maand na ontvangst van een verzoek. Als dit ons niet lukt, zullen wij je dit binnen de maand laten weten. Wij kunnen de termijn, tot het nemen van een beslissing, dan verlengen tot maximaal drie maanden.